• 2. kolo prijímacích skúšok
     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka školy rozhodla o konaní prijímacieho konania v 2. kole na nenaplnené miesta v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

      Počet voľných miest: 4

      Zákonný zástupca maloletého žiaka podá do 19. júna 2020  riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  Prihlášku na vzdelávanie doručí cez edupage konto, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

      Prijímacie konanie sa uskutoční od 20.6 2020 do 23.6. 2020.

      Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania cez edupage konta do 25.6. 2020.

      Uchádzač zašle škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium do 30.6. 2020.

      Pre prijímacie konanie v 2. kole platia rovnaké kritériá ako v 1. kole.

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • Prijímacie konanie 2020
     • Prijímacie konanie 2020

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie oznamuje počet obsadených miest a počet voľných miest do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 k 4. júnu 2020.

       

      Plán výkonov: 85 žiakov

      Počet zapísaných: 85 žiakov

      Počet voľných miest: 0 žiakov

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • Oznam ISIC
     • Oznam ISIC

     • UPOZORNENIE:
      Študenti, ktorí si už predĺžili alebo si budú predlžovať platnosť zľavy na dopravu na Preukaze ISIC na rok 2020/2021 cez SMS správu, nemusia chodiť do školy.
      Stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roku.

    • Oznam
     • Oznam

     • Preplatky za stravu v šk. roku 2019/2020

      • študentom 4. ročníka boli  vypracované a zaslané na vyplatenie  na SPŠ J. Murgaša , B. Bystrica (dodávateľa  stravy a príjemcu úhrad za stravu),
      • študentom 1. – 3. ročníka  a zamestnancom, sa automaticky presúvajú  do budúceho šk. roka .

      V prípade, že sa žiak alebo zamestnanec nebude v budúcom šk. roku stravovať, musí vyplniť a doručiť vedúcej ŠJ „Odhlášku zo stravovania“ (stránka školy - modul o škole - školská jedáleň) na základe ktorej bude preplatok vrátený.

                                                                              Dorotovičová  Katarína
      vedúca ŠJ         

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie