Navigácia

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o poukázanie časti svojej zaplatenej dane Združeniu rodičov pri Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

  2 % z dane

 • Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

  V utorok 27. 02. 2018 sa konali v priestoroch našej školy Štátne skúšky z kancelárskeho písania na PC a korešpondencie. Študenti štvrtého ročníka sa podľa záujmu  rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu Administratíva a korešpondencia. Zo 16 študentov úspešne vykonalo štátnu skúšku 13. Úspešní absolventi dostali vysvedčenie o štátnej skúške podpísané dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

  K úspešnému zvládnutiu štátnice im blahoželáme.   
  Vyučujúce: Haliarska, Kollová.

 • Vyhodnotenie školského kola olympiády „Mladý účtovník“

 • Informačno-poradenský deň školy

  Ďakujeme všetkým deviatakom, ich rodičom, výchovným poradcom a v neposlednom rade žiakom a učiteľom z našej školy, bez ktorých by tento deň nemal zmysel. Osobitné poďakovanie patrí “sprievodcom”, cvičným firmám, JA firme, žiakom prezentujúcim 115. ročnú históriu v aule školy (aj technikom), “sočkárom”, prezentujúcim projekty Erasmus +, záložka spája školy, PEER aktivity, ako aj prvákom, ktorí predstavili program ZAV.

  FOTO

 • Ekonomická olympiáda

  INESS + 24 štvrtákov = školské kolo ekonomickej olympiády (EO)

  INESS + 3 štvrtáci (K. Hrachovinová, T. Kálman, M. Živčák) = regionálne kolo EO

  Ďakujeme tým, ktorí sa zúčastnili a trojici úspešných držíme palce v regionálnom kole.

 • Deň otvorených dverí

  Vedenie školy touto cestou pozýva žiakov 9. ročníkov základných škôl, rodičov, učiteľov a výchovných poradcov na Informačno-poradenský deň, ktorý sa uskutoční 25. januára 2018 (štvrtok) od 8.30 do 12.30 h.
  Program:

  • informácie o štúdiu, možnostiach uplatnenia absolventov (v aule školy) 8.30 - 9.00 h,
  • prehliadka priestorov školy, odborných učební,
  • prezentácia vyučovacích hodín,
  • prezentácia cvičných firiem a študentskej spoločnosti 9.00 - 12.30 h.

  Všetkých záujemcov srdečne očakávame.

  Ing. Darina Šlosarová       
  riaditeľka školy

 • Stredoeurópska konferencia

 • Súťaž o 29 skipasov

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa  01. 12. 2017 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z troch súťažných častí, a to z písomného testu, z krátkej slohovej písomnej práce a napokon z ústnej časti – prednesu diskusného príspevku.

  V kategórii A (tretiaci a štvrtáci) súťažili ôsmi prihlásení. Na druhom mieste skončila Eva Blahútová z III. C triedy a víťazkou sa stala Dominika Voskárová z III. B triedy.

  V kategórii B (prváci a druháci) súťažili desiati prihlásení. Na druhom mieste skončila Adriána Kočišková z I. A triedy a víťazkou sa stala Vladimíra Chabrečeková z II. C triedy.

  Všetkým ďakujeme za účasť, snahu, preukázané vedomosti a zručnosti. Víťazkám blahoželáme a prajeme úspech aj na krajskom kole.

 • Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 15. 12. 2017 (piatok) o 16.30 h v triedach.

  Po triednych schôdzach budú pokračovať pohovory rodičov s vyučujúcimi.

  Prosíme rodičov o účasť

                     Ing. Darina Šlosarová
                   riaditeľka školy

 • Školské kolo súťaže v SIP

  Žiaci 2. - 4. ročníka sa zúčastnili 27. novembra 2017 školského kola súťaže "Spracovanie informácií na PC".

  Žiaci preukázali zručnosti v rýchlosti a presnosti písania a v úprave textu.

  ODPIS NA RÝCHLOSŤ:

  1. miesto: Max Brada, III. B
  2. miesto: Jakub Teľúch, IV. C
  3. miesto: Adriána Matiová, III. B

  UTX:

  1. miesto: Natália Sliacka, III. B
  2. miesto: Adriána Matiová, III. B
  3. miesto: Martina Filipiaková, III. B

  Blahoželáme!                                                                                                      D. Haliarska, D. Kollová

 • Záložka spája slovenské školy

  Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice s názvom Záložka spája slovenské školy.

  Téma „Literárne osobnosti môjho regiónu“ zaujala tento rok viac žiakov, ako sme predpokladali. Výsledkom boli záložky, ktoré určite potešili. Urobili sme výstavku záložiek - našich i partnerskej školy. Študenti hlasovali za najkrajšiu záložku. Výsledky sú nasledovné:

  1. miesto: Bianka Jurincová, I. C
  2. miesto: Eva Blahútová, III. C
  3. miesto: Kristína Vajdová, Natália Marková, III. C

  Určite sa zapojíme aj budúci rok.

  študenti 1. – 3. ročníka OA BB a Jana Matejčíková a Viera Vongreyová

  FOTO

 • Zúčastnili sme sa Olympiády o EÚ

  Dňa 18. 10. 2017 sa tri súťažné tímy našej školy  zúčastnili celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásila Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Absolvovali elektronický test, ktorý preveril nielen ich vedomosti o EÚ, ale aj všeobecný prehľad. Za reprezentáciu školy ďakujeme žiakom II. A triedy T. Ballovej, D. Medveďovej, B. Demianovej, M. Ihringovej, A. Petrovičovi, A. Karpišovi, F. Kochlicovi, F. Valkovi

  Viera Vongreyová

 • JA Mladý líder 2017

  V dňoch 19. až 22. septembra 2017 som za zúčastnil súťaže JA Mladý líder, ktorú organizovala nezisková organizácia JA Slovensko. JA Mladý líder je súťaž pre najúspešnejších študentov všetkých programov Junior Achievement. Akcia sa konala v horskom hoteli v Belušských Slatinách. Príjemné prostredie, výborná pripravenosť a energia organizátorov mi priniesla skvelý zážitok a plno nových skúseností. Celá akcia sa niesla v duchu team building-u. Každý deň bol naplnený aktivitami, ktoré zamestnali celý tím. Najzaujímavejšou aktivitou bolo vytvorenie prezentácie so zadaním: „ Ako by si vedela banka udržať nových zákazníkov a zároveň pritiahnuť nových“. Cieľom bolo vytvoriť v tíme za dve hodiny 3 - 5 minútovú prezentáciu, kde sme museli presvedčiť manažérov zo City Bank o tom, že práve náš balíček výhod by mal vyriešiť tento problém. Bola to pre mňa zaujímavá životná skúsenosť. Som rád, že som mal možnosť zúčastniť sa tejto akcie.

  FOTO

  Tomáš Manica, IV. C

 • Platnosť licencie ISIC

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Zápis prijatých žiakov pod poradovým číslom 4. - 93.
  bude od 15. 05. 2017 do 19. 05. 2017 v čase 8.00 - 15.30 h na sekretariáte školy.
  Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ.
  Prijatí žiaci sa môžu zúčastniť zápisu aj bez doručeného rozhodnutia.
  Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí nemajú záujem študovať na našej škole,aby nám to oznámili.

  Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018

 • Vitajte v našom regióne

  V stredu 26. apríla sa v priestoroch OC Mirage v Žiline uskutočnila súťaž tímov Vitajte v našom regióne. Súťaž je vyvrcholením celoročného úsilia študentov základných a stredných škôl, na ktorých sa vyučuje vzdelávací program Podnikanie v cestovnom ruchu. Tento rok je do programu zapojených viac ako 1 500 študentov.

       Až 39 študentských tímov zo Slovenska predstavili verejnosti prezentácie regiónov, navzájom si konkurovali a súťažili vo viacerých kategóriách. Medzi súťažiacimi samozrejme nechýbali zástupcovia našej školy. Spoločnosť pod názvom „In the heart of Slovakia“ propagovala projekt Erasmus+, do ktorého je naša škola zapojená. Naša prezentácia sa týkala hlavne konferencie, ktorá sa za účasti všetkých partnerských škôl zo zahraničia uskutoční na našej škole 15 – 19 mája.

       Aj keď sme sa medzi najlepších nedostali, náš stánok zaujal, o čom svedčia pozitívne reakcie množstva návštevníkov nášho stánku.

  FOTO

 • Prijatí bez prijímacích skúšok

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
 • +421 48 423 07 00 - sekretariát
  +421 48 413 57 28 - ústredňa
  471 74 47 - fax

Fotogaléria