Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná informatika - seminár SAI
Biológia BIO
Cvičenia z bankovníctva CVB
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičná firma CVF
Daňová a odvodová sústava DAO
Daňovo-účtovnícke cvičenia DUC
Dejepis DEJ
Ekonomické cvičenia EKC
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Geografia GEG
Hospodárske výpočty HVY
Jazyková obchodná príprava JOP
Manažérska komunikácia MAK
Manažment osobných financií MOF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Podniková ekonomika POE
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Právo a podnikanie PRP
Prax PRA
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU

© aScAgenda 2019.0.1129 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    +421 48 413 57 28 - ústredňa
    471 74 47 - fax

Fotogaléria