Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná informatika - seminár SAI
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Daňová a odvodová sústava DAO
Daňovo-účtovnícke cvičenia DUC
Dejepis DEJ
Ekonomické cvičenia EKC
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Geografia GEG
Hospodárske výpočty HVY
Jazyková obchodná príprava v anglickom jazyku JOA
Manažérska komunikácia MAK
Manažment osobných financií MOF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Podnikanie v cvičnej firme PFI
Podnikanie v JA firme FJA
Podniková ekonomika POE
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Právo v podnikaní PKN
Ruský jazyk RUJ
Seminár z ekonómie SEK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sprievodcovská činnosť SPC
Štatistika STA
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    +421 48 413 57 28 - ústredňa
    471 74 47 - fax

Fotogaléria