• Základné informácie

    • Naša školská jedáleň, je výdajnou školskou jedálňou. Dodávateľom stravy je SPŠ J.Murgaša v Banskej Bystrici.

     Od školského roka 2019/2020 sme zaviedli elektronický stravovací systém.
     Žiaci a zamestnanci školy sa stravujú na základe kreditného stravovacieho systému (kredit = finančná čiastka, ktorá sa nahrá študentovi, i zamestnancovi  po príchode platby na účet školy, ktorá je dodávateľom stravy a následne je platba po dodaní dokladov zaevidovaná vo forme kreditu v našom stravovacom systéme).

     Čo je Elektronický stravovací systém (ESS)?
     Je to automatizovaný stravovací systém, ktorý eviduje všetky potrebné údáje o stravníkoch jedálne. Ak sa stravník prihlási na stravovanie  v ESS má zriadené konto stravníka, objednávku stravy a vygenerované platobné údaje. V jedálni sa identifikuje s čipom alebo ISIC preukazom pri okienku výdaja stravy, čím preukazuje svoj nárok na stravu.

     Prihlásenie  stravníka na stravovanie
     Pre prihlásenie na stravu v novom školskom roku je potrebné vyplniť  prihlášku PRIHLaSKA_NA_STRAVOVANIE(2).pdf, na základe ktorej bude stravník zaevidovaný do stravovacieho systému.

     Prihlásenie na stránku stravovacieho systému a jeho používanie
     Plnohodnotné využívanie stravovacieho systému je možné až po vyplnení  prihlášky a registrácii stravníka
     v systéme.

     Po prihlásení má stravník (rodič) možnosť všetko potrebné ohľadom stravy vidieť a ovládať v dvoch nasledujúcich moduloch (podstránkach):

     I. Komunikácia › Platby

     II. Komunikácia › Školská jedáleň

     Modul Komunikácia › Platby
     Obsahuje platobné údaje k strave (číslo účtu, variabilný symbol...), sumárny  prehľad uskutočnených platieb.

     Modul Komunikácia › Školská jedáleň
     Zobrazuje podrobný jedálny lístok na týždeň. Ďalej údaj o vydaní/neprevzatí stravy a možnosť odhlásenia alebo prihlásenia odhlásenej stravy na konkrétny dátum.
     V spodnej časti jedálneho lístka, pod údajmi o alergénoch, je uvedená informácia o aktuálnej výške kreditu .

     Používanie stravovacieho systému v mobilnej aplikácii
     Mobilná aplikácia Edupage (dostupná pre Android ) poskytuje v záložkách Platby a Jedálny lístok oproti webovej stránke obmedzené, avšak dôležité funkcie:
     možnosť vidieť kompletné platobné údaje pre zadávanie platieb, históriu doterajších platieb 
     možnosť prezerať jedálny lístok
     možnosť prihlásiť / odhlásiť stravu na najbližšie dni
     Výhodou je flexibilita a možnosť rýchleho odhlásenia stravy v prípade náhlej udalosti alebo nedostupného počítača s internetom.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie