• Absolvent je pripravený pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe.

    Dosiahnuté vzdelanie vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie i vysokoškolské štúdium.

    Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.

    Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím).

    Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich bol schopný aplikovať v praxi, aby vedel pracovať samostatne aj v kolektíve, a aby bol adaptabilný v príbuzných odboroch činnosti.

    Štúdiom voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku absolvent získa užšiu špecializáciu podľa záujmu žiaka, potrieb regiónu a podľa možností školy.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie