Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná informatika - seminár SAI
Biológia BIO
Cvičenia z bankovníctva CVB
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičná firma CVF
Daňová a odvodová sústava DOS
Daňovo-účtovnícke cvičenia DUC
Dejepis DEJ
Ekonomické cvičenia EKC
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Geografia GEO
Hospodárske výpočty a štatistika HVŠ
Jazyková obchodná príprava JOP
Manažérska komunikácia MAK
Manažment osobných financií MOF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
Podniková ekonomika POE
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Právo a podnikanie PRP
Prax PRA
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Telesná a športová výchova TŠV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo ÚČT
Úvod do makroekonómie ÚDM

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    +421 48 413 57 28 - ústredňa
    471 74 47 - fax

Fotogaléria