• Maturita 2020 sa vykoná administratívne, výpočtom zo známok počas štúdia
     • Maturita 2020 sa vykoná administratívne, výpočtom zo známok počas štúdia

     • Vo štvrtok 24. apríla 2020 krátko popoludní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

      Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.

      Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

      V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

      Viac v článkoch ministerstva školstva, ucimenadialku.sk

       

    • Ocenenie – Kováčova Bystrica 2020
     • Ocenenie – Kováčova Bystrica 2020

     • http://icm.sk/index.php/aktuality/

      Veľmi nás potešila správa zo  XVI. ročníka súťaže „Kováčova Bystrica 2020“.

      Naša žiačka Kristína Kováčová  zo IV. A získala:

      1. miesto v III. kategórii – vlastná literárna tvorba – próza

      1. miesto v III. kategórii – vlastná literárna tvorba –  poézia

      Srdečne blahoželáme.

      Článok, výsledky a víťazné práce nájdete na web stránke http://icm.sk/index.php/aktuality/

    • Poznáme poradie aj ďalších súťažiacich v Ekonomickej olympiáde
     • Poznáme poradie aj ďalších súťažiacich v Ekonomickej olympiáde

     • Nemáme sa za čo hanbiť

      Najmä, ak si zhrnieme štatistiku tohto ročníka: na Slovensku sa zapojilo 195 škôl, v školskom kole v Banskobystrickom regióne súťažilo 487 súťažiacich, v konkurencii sa presadilo a do krajského kola postúpilo 79 finalistov (v tom 8 z našej školy: B. Demianová, R. Drozd, J. Duchoň, M. Francisty, I. Martuliak, M. Sliacky, S. Rybár, P. Žilinčík ), na celoslovenské finále postúpili traja z BB kraja, pričom prvé dve miesta patria “našim”.

      Ani ostatní nezaháľali. Ich poradie si môžete pozrieť na zverejnenom linku.(P. Žilinčík má chybne uvedenú školu).

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

      https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2020/04/BB-poradie-pdf.pdf

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe Usmernenia MŠ na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020 Vám oznamujeme zásady hodnotenia žiakov Obchodnej akadémie. Pri priebežnom i záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. Predmet Telesná a športová výchova budeme hodnotiť slovne – absolvoval, keďže ciele predmetu v čase prerušeného vyučovania nemožno naplniť plnohodnotnou realizáciou.  Vyučovanie predmetu naďalej pokračuje dištančnou formou  ako ostatné predmety. Všetky ostatné pôvodne klasifikované predmety budú klasifikované v súlade s učebným plánom.
      Podklady na hodnotenie získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác, komunikáciou so žiakmi počas online vyučovania. Žiak nemôže byť pri záverečnom hodnotení ohodnotený stupňom nedostatočný. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Toto preskúšanie je možné najskôr 2 mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • Sme v celoslovenskom finále medzinárodnej Ekonomickej olympiády 2019/2020!

      Čakali sme na výsledky dlhšie, ale ako sa vraví: “Trpezlivosť ruže prináša.” A našej škole priniesla úspech dvoch žiakov v podobe postupu do finále Ekonomickej olympiády, ktorej už tretí ročník organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

      Jakub Duchoň (III. A) a Samuel Rybár (IV. B)

      tak budú reprezentovať nielen seba a školu, ale aj Banskobystrický kraj.

      Tešíme sa z Vášho úspechu, blahoželáme a posielame veľa pozitívnej energie do celoslovenského finále.

    • Veľký úspech v krajskej prehliadke súťažných prác SOČ 2020
     • Veľký úspech v krajskej prehliadke súťažných prác SOČ 2020

     • V piatich súťažných odboroch sme súťažili, v troch sme obsadili popredné miesta:

      01 voľný čas 

      HaringováGondášová (II. A) – 3. miesto

      15 Ekonomika a riadenie 

      Beličková (I. A) – 1. miesto

      Mrázová (III. A) – 3. miesto

      17 Pedagogika, psychológia, sociológia

      Cvitkovičová (III. A) – 2. miesto

      Z celého srdca Vám blahoželáme a ďakujeme!

      Beličkovej a Cvitkovičovej držíme palce v celoštátnom kole.

       

      Poďakovanie patrí aj školiteľke všetkých prác Ing. Mikloškovej.

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
    • oatajbb@gmail.com
    • +421 48 423 07 00 - sekretariát
    • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • Prihlásenie