• OZNAM
     • OZNAM

     • Dňa 31. 08. 2020 (pondelok) bude škola z prevádzkových dôvodov zatvorená.

    • Oznam - školská jedáleň
     • Oznam - školská jedáleň

     • Záujemca o stravovanie v školskej jedálni v šk. roku 2020/2021, si vyzdvihne prihlášku na stravovanie u vedúcej školskej jedálne od 26. augusta 2020, alebo v deň   nástupu do školy, prípadne si ju vytlačí:

      • internetová stránka školy v module o škole – školská jedáleň – základné informácie
       Vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdá vedúcej ŠJ. Na stravovanie môže byť prihlásený až po odovzdaní uvedenej prihlášky a zaplatení poplatku. Prihlášky je potrebné odovzdať do 14. 9. 2020.
      • cena ČIPU  2,00  €  (v prípade, že žiak nemá ISIC kartu)
      • režijný poplatok  4,00 € (jednorázovo za celý školský rok)

      Všetky pokyny ohľadom stravovania sa nachádzajú na internetovej stránke školy v sekcii školská jedáleň, kde je uvedený aj kontakt na vedúcu ŠJ.

      Prihláška na stravovanie sa vypĺňa každý školský rok. Preplatky na stravnom za šk. rok 2019/2020 sa presúvajú na nový školský rok 2020/2021.

      Vedúca ŠJ

       

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2. septembra 2020
      o 8.30 h v aule Obchodnej akadémie pre žiakov 1.
      ročníka. Žiaci ostatných ročníkov nastúpia do tried o 8.30 h.

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

     • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73  Banská Bystrica

      Úradné hodiny

      počas letných prázdnin

      pondelok – piatok:      8.00 – 12.00 h

      Počas letných prázdnin bude škola z bezpečnostných dôvodov zamknutá, v prípade potreby vstupu do budovy školy sa ohláste na tel. čísle 048/423 0700.                                                                         

                                                                                         Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • 2. kolo prijímacích skúšok
     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka školy rozhodla o konaní prijímacieho konania v 2. kole na nenaplnené miesta v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

      Počet voľných miest: 4

      Zákonný zástupca maloletého žiaka podá do 19. júna 2020  riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  Prihlášku na vzdelávanie doručí cez edupage konto, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

      Prijímacie konanie sa uskutoční od 20.6 2020 do 23.6. 2020.

      Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania cez edupage konta do 25.6. 2020.

      Uchádzač zašle škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium do 30.6. 2020.

      Pre prijímacie konanie v 2. kole platia rovnaké kritériá ako v 1. kole.

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • Prijímacie konanie 2020
     • Prijímacie konanie 2020

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie oznamuje počet obsadených miest a počet voľných miest do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 k 4. júnu 2020.

       

      Plán výkonov: 85 žiakov

      Počet zapísaných: 85 žiakov

      Počet voľných miest: 0 žiakov

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • Oznam ISIC
     • Oznam ISIC

     • UPOZORNENIE:
      Študenti, ktorí si už predĺžili alebo si budú predlžovať platnosť zľavy na dopravu na Preukaze ISIC na rok 2020/2021 cez SMS správu, nemusia chodiť do školy.
      Stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roku.

    • Oznam
     • Oznam

     • Preplatky za stravu v šk. roku 2019/2020

      • študentom 4. ročníka boli  vypracované a zaslané na vyplatenie  na SPŠ J. Murgaša , B. Bystrica (dodávateľa  stravy a príjemcu úhrad za stravu),
      • študentom 1. – 3. ročníka  a zamestnancom, sa automaticky presúvajú  do budúceho šk. roka .

      V prípade, že sa žiak alebo zamestnanec nebude v budúcom šk. roku stravovať, musí vyplniť a doručiť vedúcej ŠJ „Odhlášku zo stravovania“ (stránka školy - modul o škole - školská jedáleň) na základe ktorej bude preplatok vrátený.

                                                                              Dorotovičová  Katarína
      vedúca ŠJ         

     • Výsledky prijímacích skúšok

     • VYSLEDKY_PS_2020.pdf

      Komunikácia školy a zákonného zástupcu uchádzača bude prebiehať prostredníctvom edupage konta alebo emailu.

      Prijatý uchádzač
      Zákonný zástupca prijatého uchádzača má povinnosť do 04. 06. 2020 záväzne nahlásiť riaditeľke strednej školy nastúpenie/nenastúpenie na štúdium. V prípade, že sa rozhodol nastúpiť, musí zákonný zástupca pripojiť podpísané a oscanované potvrdenie o nastúpení.

      Tlačivo potvrdenie o nastúpení nájdete (dokument) ZAVAZNE_POTVRDENIE.docx

      Tlačivo potvrdenie o nastúpení nájdete (PDF súbor) ZAVAZNE_POTVRDENIE.pdf

      Vyplnené tlačivo – SCAN je možné doručiť prostredníctvom edupage konta alebo na e-mail: oatajbb@gmail.com.


      Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta
      Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý a má záujem o štúdium na obchodnej akadémii, musí podať riaditeľke školy odvolanie.

      Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí nájdete (dokument) OA_ODVOLANIE_2020_2021_vzor.docx

      Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí nájdete (PDF súbor) OA_ODVOLANIE_2020_2021_vzor.pdf

      Vyplnené tlačivo – SCAN je možné doručiť prostredníctvom edupage konta alebo na e-mail: oatajbb@gmail.com.


      Aktuálne zoznamy prijatých uchádzačov sú platné do 4. júna 2020.

      Po tomto termíne je možné prijať ďalších uchádzačov na uvoľnené miesta v prípade, že podali odvolanie. Odporúčame denne sledovať stránku školy, kde budú aktualizované zoznamy prijatých uchádzačov.

    • Oznam
     • Oznam

     • Prosím všetkých platcov za stravu v školskej jedálni, ktorí si ešte nepozastavili trvalý príkaz na úhradu, aby tak urobili čím skôr, nakoľko nabiehajú vysoké kredity.

      Dorotovičová Katarína
      vedúca ŠJ

             

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie