• Maturita 2020 sa vykoná administratívne, výpočtom zo známok počas štúdia
     • Maturita 2020 sa vykoná administratívne, výpočtom zo známok počas štúdia

     • Vo štvrtok 24. apríla 2020 krátko popoludní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

      Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.

      Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

      V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

      Viac v článkoch ministerstva školstva, ucimenadialku.sk

       

    • Ocenenie – Kováčova Bystrica 2020
     • Ocenenie – Kováčova Bystrica 2020

     • http://icm.sk/index.php/aktuality/

      Veľmi nás potešila správa zo  XVI. ročníka súťaže „Kováčova Bystrica 2020“.

      Naša žiačka Kristína Kováčová  zo IV. A získala:

      1. miesto v III. kategórii – vlastná literárna tvorba – próza

      1. miesto v III. kategórii – vlastná literárna tvorba –  poézia

      Srdečne blahoželáme.

      Článok, výsledky a víťazné práce nájdete na web stránke http://icm.sk/index.php/aktuality/

    • Poznáme poradie aj ďalších súťažiacich v Ekonomickej olympiáde
     • Poznáme poradie aj ďalších súťažiacich v Ekonomickej olympiáde

     • Nemáme sa za čo hanbiť

      Najmä, ak si zhrnieme štatistiku tohto ročníka: na Slovensku sa zapojilo 195 škôl, v školskom kole v Banskobystrickom regióne súťažilo 487 súťažiacich, v konkurencii sa presadilo a do krajského kola postúpilo 79 finalistov (v tom 8 z našej školy: B. Demianová, R. Drozd, J. Duchoň, M. Francisty, I. Martuliak, M. Sliacky, S. Rybár, P. Žilinčík ), na celoslovenské finále postúpili traja z BB kraja, pričom prvé dve miesta patria “našim”.

      Ani ostatní nezaháľali. Ich poradie si môžete pozrieť na zverejnenom linku.(P. Žilinčík má chybne uvedenú školu).

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

      https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2020/04/BB-poradie-pdf.pdf

    • Oznam
     • Oznam

     • Na základe Usmernenia MŠ na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020 Vám oznamujeme zásady hodnotenia žiakov Obchodnej akadémie. Pri priebežnom i záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. Predmet Telesná a športová výchova budeme hodnotiť slovne – absolvoval, keďže ciele predmetu v čase prerušeného vyučovania nemožno naplniť plnohodnotnou realizáciou.  Vyučovanie predmetu naďalej pokračuje dištančnou formou  ako ostatné predmety. Všetky ostatné pôvodne klasifikované predmety budú klasifikované v súlade s učebným plánom.
      Podklady na hodnotenie získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác, komunikáciou so žiakmi počas online vyučovania. Žiak nemôže byť pri záverečnom hodnotení ohodnotený stupňom nedostatočný. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Toto preskúšanie je možné najskôr 2 mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • Sme v celoslovenskom finále medzinárodnej Ekonomickej olympiády 2019/2020!

      Čakali sme na výsledky dlhšie, ale ako sa vraví: “Trpezlivosť ruže prináša.” A našej škole priniesla úspech dvoch žiakov v podobe postupu do finále Ekonomickej olympiády, ktorej už tretí ročník organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

      Jakub Duchoň (III. A) a Samuel Rybár (IV. B)

      tak budú reprezentovať nielen seba a školu, ale aj Banskobystrický kraj.

      Tešíme sa z Vášho úspechu, blahoželáme a posielame veľa pozitívnej energie do celoslovenského finále.

    • Veľký úspech v krajskej prehliadke súťažných prác SOČ 2020
     • Veľký úspech v krajskej prehliadke súťažných prác SOČ 2020

     • V piatich súťažných odboroch sme súťažili, v troch sme obsadili popredné miesta:

      01 voľný čas 

      HaringováGondášová (II. A) – 3. miesto

      15 Ekonomika a riadenie 

      Beličková (I. A) – 1. miesto

      Mrázová (III. A) – 3. miesto

      17 Pedagogika, psychológia, sociológia

      Cvitkovičová (III. A) – 2. miesto

      Z celého srdca Vám blahoželáme a ďakujeme!

      Beličkovej a Cvitkovičovej držíme palce v celoštátnom kole.

       

      Poďakovanie patrí aj školiteľke všetkých prác Ing. Mikloškovej.

       

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Vážené kolegyne,  kolega,

      pri príležitosti Dňa učiteľov Vám prajem veľa zdravia,  pracovného elánu a úcty okolia za vykonanú neľahkú prácu, ako aj veľa síl pri napĺňaní pracovných a osobných cieľov. 

      S úctou,

       Lívia Žuffová 
      riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia
      § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach vobdobí od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do
      19. júna 2020.

    • Oznam
     • Oznam

     • Od pondelka 16. 03. 2020 je škola podľa krízového štábu zatvorená. Písomné MS sa nekonajú. Informácie o ukončení tohto stavu zverejníme na stránke školy.

      Mgr. Lívia Žuffová
      riaditeľka školy

    • MINI INNOVATION CAMP
     • MINI INNOVATION CAMP

     • Vo štvrtok 5. marca 2020 sa vybraní žiaci z voliteľných predmetov VCR a APE zúčastnili súťaže Mini Innovation Camp, ktorú pripravil A Slovensko v spolupráci s Bayer Fund a IUVENTA.

      Mini Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 3-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Vďaka tejto súťaži si študenti precvičili svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tiež tímovú prácu.

      Súčasťou víťazného tímu bola aj naša žiačka Sarah Karašinská, ktorej srdečne gratulujeme a spolu s ostatnými ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

      Link na fotogalériu: https://photos.app.goo.gl/arGKp5a9uF6aHUQB9

       

      Link na tlačovú správu: http://jaslovensko.sk/files/tlacove-spravy/2020/2020-ts-mini-ic-zvolen-jaslovensko.pdf

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie