• Talenty 2. ročníkov v ZAV
     • Talenty 2. ročníkov v ZAV

     • Pandemický rok spôsobil veľkú nepozornosť žiakov pri písaní správnym spôsobom. Preto sa 6. októbra 2021 žiaci 2. ročníkov zúčastnili súťaže v ZAV, ktorá pozostávala z 3 častí,

      • tréningový cyklus minútoviek (25)
      • 10minútový odpis z obrazovky s penalizáciou 50 TB
      • 10minútový odpis z obrazovky s penalizáciou 100 TB

      a tak mohli zistiť svoju úroveň.

      Našu školu reprezentovali 11 žiaci:

      Bariaková Natália, II. A

      Kazárová Sofia, II. A

      Kaplanová Ema, II. A

      Giertlová Lea, II. A

      Rosiarová Lenka, II. A

      Sámeľová Aneta, II. A

      Škreková Ema, II. B

      Palová Žófia, II. B

      Macková Viktória, II. B

      Agg Marti, II. C

      Jin WenHua, II. C

       

      Ako družstvo získali 7. miesto. Najlepšie si počínali Macáková V., Jin W. a Rosiarová L. Poďakovanie patrí všetkým.

      Chceme povzbudiť všetkých druhákov, že všetko sa dá docvičiť. Takáto súťaž sa bude opakovať aj na konci 2. ročníka. Môžete sa jej zúčastniť a ukázať ako usilovne ste na sebe pracovali .

      vyučujúce ADK

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 17.09.2021 sme si pripomenuli európsky deň jazykov i na našej škole. Študenti si pripravili zaujímavé prezentácie o Ukrajine a Českej republike.

      Ďakujeme 

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení stravníci,

      všetky pokyny ohľadom stravovania sa nachádzajú na webovej stránke školy o školeškolská jedáleň.

      1. Základné informácie – Prihláška na stravovanie
      2. Platby -  VS pre žiakov 1. ročníka bude zatiaľ 512,
       a do správy uviesť: OA, meno a triedu. Po sprístupnení EDUPAGE to bude číslo vygenerované systémom.

      Prihlášku na stravovanie vypĺňajú každý školský rok všetci žiaci, ktorí sa budú stravovať (aj tí, ktorým prešli kredity z minulého obdobia).

      Poplatky v hotovosti u vedúcej ŠJ:

      2,00 €    -   poplatok za ČIP  (pokiaľ žiak nemá ISIC kartu)

      4,00 €    -   režijný poplatok  (platí  každý stravník, včetne  zamestnancov)

      Tím, ktorí zaplatili uvedené poplatky na bankový účet, ktorý je uvedený pri platbe za obedy, bude tento pripísaný ako kredit za obedy a bude nutné, ho zaplatiť v hotovosti u vedúcej ŠJ.

    • Beh olympijského dňa
     • Beh olympijského dňa

     • Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Prostredníctvom troch pilierov Olympijského dňa: „ Hýb sa! Uč sa! Objavuj!“, SOŠV organizuje športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity, zabezpečuje propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku. Do tejto výzvy, ktorá sa niesla v duchu pohybu, vzdelávania a poznávania, sa opäť po dlhých mesiacoch bez športu na školách zapojili aj žiaci našej obchodnej akadémie. Atletický štadión Strednej športovej školy v Banskej Bystrici v spolupráci s  Centrom voľného času - Junior  BB, Olympijským klubom BB, BBSK a mestom BB sa stal dejiskom Olympijského dňa 23. júna 2021, kde prostredníctvom symbolického behu  žiaci  rozvíjali svoje pohybové schopnosti. Môžeme skonštatovať, že v súčasnej náročnej dobe pre život, šport všetci naši športovci zapojení do behu sa stali víťazmi.  Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a to potvrdili aj naši žiaci v zložení družstva - Laura Debnárová a Bibiana Kostrábová z I. A, Matej Mikuštiak z II. B, Barbara Macáková, Bianka Macáková a Anna Plšková z II. C.

       PaedDr. Daniela Biela, PhD.

    • Aj my pomáhame...
     • Aj my pomáhame...

     • Na posledných hodinách ETV sme sa zaoberali prosociálnym správaním – nezištná pomoc, darovanie a delenie sa, spolupráca. Nechceli sme ostať len pri teórii, preto sme sa rozhodli podporiť útulok „Pes v núdzi“ vo Zvolene. Zorganizovali sme finančnú zbierku, nakúpili sme krmivo pre psov a spolužiaci ho dnes, 24. júna 2021, odovzdali majiteľke. Veríme, že sme zopár štvornohých kamarátov potešili. Na fotke vidieť výsledok nášho snaženia.

      Etikári z II. B

    • Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl
     • Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

     • Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

      Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvujú workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získajú vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých stretnutí získa certifikát a príručku finančnej gramotnosti v elektronickej alebo tlačenej verzii.

    • Vážení rodičia budúcich prvákov!
     • Vážení rodičia budúcich prvákov!

     • Dávame Vám do pozornosti možnosť objednať pre Vaše dieťa medzinárodný preukaz ISIC/EURO˂26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy (viac o preukaze nájdete v priloženom letáku).

       

      Preukazy sa objednávajú hromadne:

      1. ak do 04.06.2021 doručíte na našu školu vyplnené a podpísané žiadosti a uhradíte poplatok 20,- EUR,  preukazy budú vybavené a pripravené na prevzatie do 09.07.2021,

      2. druhé kolo objednávania preukazov bude prebiehať začiatkom školského roka v septembri, teda preukaz bude vybavený až koncom septembra.

      ISIC_ziadost.pdf

      ISIC_letak.pdf

    • Výsledky prijímacích skúšok
     • Výsledky prijímacích skúšok

     • Prijimacie_skusky_vysledky_2021.pdf

      Komunikácia školy a zákonného zástupcu uchádzača bude prebiehať prostredníctvom edupage konta, emailu alebo poštou.

       

      Prijatý uchádzač
      Zákonný zástupca prijatého uchádzača má povinnosť po doručení rozhodnutia (edupage, email, pošta) záväzne nahlásiť riaditeľke strednej školy nastúpenie/nenastúpenie na štúdium. V prípade, že sa rozhodol nastúpiť, musí zákonný zástupca pripojiť podpísané a oscanované potvrdenie o nastúpení.

      Vzor tlačiva potvrdenie o nastúpení nájdete (dokument): ZAVAZNE_POTVRDENIE_2021.docx
      Vzor tlačiva potvrdenie o nastúpení nájdete (PDF súbor): ZAVAZNE_POTVRDENIE_2021.pdf

       

      Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta
      Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý a má záujem o štúdium na obchodnej akadémii, musí podať riaditeľke školy odvolanie.

      Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí nájdete (dokument): OA_ODVOLANIE_2021_2022_vzor.docx
      Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí nájdete (PDF súbor): OA_ODVOLANIE_2021_2022_vzor.pdf

       

      Informácie poskytujeme na:
      tel. číslo: 048/423 07 00
      e-mail: oatajbb@gmail.com.

       

    • Prijímacie skúšky – aktualizácia
     • Prijímacie skúšky – aktualizácia

     • Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021.

      Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup za účelom prijímacieho konania bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

    • Oznam
     • Oznam

     • V zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a v zmysle § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 231/2009 Z. z. Vám oznamujem, že v dňoch 3. a 10. mája udeľujem žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

      V týchto dňoch sa v škole uskutočnia prijímacie skúšky a vzhľadom na epidemiologickú situáciu je nutné obmedziť pohyb osôb v budove školy. Vyučovanie bude pokračovať 4. mája, resp. 11. mája 2021 podľa platného COVID automatu.

                                               Mgr. Lívia Žuffová
                                                riaditeľka školy

    • Oznam prijímacie skúšky
     • Oznam prijímacie skúšky

     • Do budovy Obchodnej akadémie, Banská Bystrica, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy nevstupujú.

      V zmysle aktuálne platnej vyhlášky  sa uchádzač preukazuje negatívnym výsledkom RT_PCT testu alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní, alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu. Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

      V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia

      Každý žiak používa vlastné písacie potreby.

      Ak sa žiak nemôže pre závažné dôvody dostaviť na prijímacie pohovory, najmä karanténa a choroba, predloží jeho zákonný zástupca žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne. Žiadosť je potrebné predložiť akonáhle sa dozviete o dôvode neúčasti, najneskôr v deň prijímacích skúšok na e-mailovú adresu oatajbb@gmail.com.

    • Úspech v kraji
     • Úspech v kraji

     • Tešíme sa ďalšiemu úspechu našich žiakov. Na Krajskej prehliadke súťažných prác SOČ v odbore 15 Ekonomika a riadenie obsadila s prácou „Online marketing na sociálnych sieťach“ L. Šimončíková 2. miesto a bude nás reprezentovať v celoštátnom kole a s prácou „Aké dôležité je poistenie (nielen pre mladých“ E. Kováčová 4. miesto. Obe preukázali nielen odborné ale aj prezentačné zručnosti na vysokej úrovni, čím dôstojne reprezentovali nielen seba, ale aj školu. Ďakujeme a Laure držíme palce.

      Ing. Z. Biloveská, koordinátor SOČ

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
   • oatajbb@gmail.com
   • +421 48 423 07 00 - sekretariát
   • Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
  • Prihlásenie